FooterLogoHalny

Logowanie

Sprawy klubowe

Szukaj

Kamera online

kamera online

znajdz nas na facebooku1

Newsletter

Statut Klubu Żeglarskiego Halny

STATUT KLUBU ŻEGLARSKIEGO „HALNY”


ROZDZIAŁ I
Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny.

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę „Klub Żeglarski Halny” i jest zwane w dalszej części Statutu Klubem.

§ 2.

Siedzibą Klubu jest miasto Bielsko-Biała, a terenem działalności jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3.

1. Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

2. Klub jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność w sferze pożytku publicznego.

3. Klub jest stowarzyszeniem działającym na podstawie ustawy z dnia 18 stycznia 1996 o kulturze fizycznej (tekst jednolity Dz. U. 2007 r. nr 81 poz. 889 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. 2001 r. nr 79 poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) i niniejszego Statutu.

§ 4.

Klub może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń i organizacji żeglarskich.

§ 5.

Klub używa pieczęci z napisem „Klub Żeglarski Halny” Bielsko-Biała.
Klub posiada proporzec zarejestrowany w PZŻ.

§ 6.

Klub może posiadać odznakę członkowską na podstawie obowiązujących przepisów.

§ 7.

1. Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

2. Do realizacji zadań i spraw założonych przez Statut Klubu Klub może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania.

§ 8.

1. Klub działa w obszarze użyteczności publicznej, a w szczególności w obszarach:
a) Nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
b) Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
c) Upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
d) Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

2. Klub prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczeństwa, a celem Klubu jest:
a) Uprawianie żeglarstwa sportowego i turystyki na morzu i wodach śródlądowych.
b) Kultywowanie oraz udostępnianie w ramach swojej działalności wartościowych tradycji dorobku żeglarstwa.
c) Wychowanie członków Klubu, a zwłaszcza młodzieży w duchu patriotyzmu, poprzez zaznajamianie jej z chlubnymi tradycjami morskimi kraju, szerzenie wśród członków zasad szlachetnej rywalizacji sportowej oraz przyjaźni z żeglarzami innych krajów.
d) Propagowanie żeglarstwa, krzewienie wiedzy żeglarskiej.
e) Prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów z zakresu żeglarstwa rekreacyjnego i sportowego.
f) Nawiązywanie i rozwijanie kontaktów z podobnymi organizacjami w kraju i za granicą.

§ 9.

1. Klub prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną w rozumieniu i z zachowaniem przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Działalnością nieodpłatną objęte są wszystkie działania nie należące do sfery działań odpłatnych.

3. Do działalności odpłatnej Klubu należy :
a) Organizacja kursów i szkoleń żeglarskich,
b) Organizacja obozów żeglarskich,
c) Organizacja imprez sportowych i turystycznych,
d) Organizacja rejsów krajowych i zagranicznych,
e) Organizacja pływać turystycznych,
f) Organizacja regat,
g) Udostępnianie terenu przystani osobom trzecim, m.in. wynajmowanie terenu celem organizacji imprez przez osoby trzecie,
h) Prowadzenie wypożyczalni sprzętu wodnego,
i) Cumowanie lub przechowywanie sprzętu wodnego i czynności z tym związane.

4. Klub realizuje swoje cele poprzez:
a) Prowadzenie kursów szkoleniowych i wykładów w ramach obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz ćwiczeń praktycznych z dziedziny wszystkich działów wiedzy żeglarskiej.
b) Organizowanie imprez, regat i obozów żeglarskich, jak również branie udziału w rejsach krajowych i zagranicznych.
c) Prowadzenie ośrodków turystycznych, sportowych i wypoczynkowych oraz innych form życia towarzyskiego, kulturalnego.
d) Zakładanie i utrzymywanie portów jachtowych, lokali klubowych.
e) Prowadzenie warsztatów szkutniczych, stoczni jachtowych dla budowy i naprawy sprzętu żeglarskiego na użytek Klubu, członków klubu, innych organizacji.
f) Udzielanie pomocy członkom Klubu w nabywaniu, wynajmowaniu i naprawie sprzętu sportowego oraz budownictwie szkutniczym.
g) Inspirowanie organizowania imprez dla realizacji celów Klubu w ramach współpracy z innymi instytucjami.
h) Czuwanie nad zachowaniem należytego poziomu moralnego i wychowawczego wśród żeglarzy.
i) Utrwalanie tradycji i historii żeglarstwa, w szczególności historii żeglarstwa regionu.

ROZDZIAŁ III
Członkowie ich prawa i obowiązki.

§ 10.

Członkowie Klubu dzielą się na:
a) Zwyczajnych.
b) Wspierających.
c) Uczestników.
d) Honorowych.

§ 11.

1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba pełnoletnia wyrażająca gotowość uczestniczenia w realizacji celów Klubu, która zostaje przyjęta przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji.

2. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) Uczestniczyć w rejsach, regatach, szkoleniach, warsztatach, konkursach, wycieczkach oraz innych imprezach organizowanych przez Klub.
b) Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Klubu.
c) Wybierać i być wybieranym do władz Klubu.
d) Korzystać z zachowaniem odpowiednich przepisów ze wszystkich urządzeń, przyborów i sprzętu jakie posiada Klub.
e) Korzystać z przystani i obiektów klubowych.
f) Korzystać z innych uprawnień wynikających z działalności Klubu.

3. Członkowie zwyczajni są zobowiązani:
a) Stosować się do postanowień niniejszego Statutu oraz wydanych na jego podstawie regulaminów i uchwał władz Klubu.
b) Dbać o dobre imię Klubu, a w szczególność przestrzegać etyki i etykiety żeglarskiej.
c) Brać aktywny udział w działalności Klubu oraz troszczyć się o jego rozwój i ochronę mienia Klubu.
d) Regularnie i terminowo opłacać składki członkowskie.
e) Regulowania innych należności określonych w regulaminach lub uchwałach władz Klubu.

4. Małoletni w wieku 16 – 18 lat mogą należeć do Klubu na takich samych prawach jak członkowie zwyczajni, z tym że w składzie Zarządu większość muszą stanowić osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych, i nie mogą one wchodzić w skład Prezydium Zarządu.

§ 12.

Członkostwo członka zwyczajnego ustaje w przypadku:
a) Dobrowolnego wystąpienia z Klubu zgłoszonego na piśmie,
b) Skreślenia przez Zarząd wskutek nie płacenia składek za dany rok w wysokości i terminie ustalonym przez Zarząd.
c) Wykluczenia prawomocną uchwałą Zarządu Klubu.
d) Śmierci członka.
e) Rozwiązania Klubu.

§ 13.

1. Członkiem wspierającym może być każda osoba prawna i fizyczna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zadeklaruje poparcie finansowe, rzeczowe lub doradcze na rzecz działalności statutowej Klubu i zostanie przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji przez Zarząd Klubu.

2. Członek wspierający posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, lecz bez głosu stanowiącego na Walnym Zebraniu Członków i nie może wybierać i być wybierany do władz Klubu.

3. Członek wspierający jest zobowiązany do:
a) Regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń i przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.
b) Stosowania się do postanowień niniejszego Statutu oraz wydanych na jego podstawie regulaminów i uchwał władz Klubu.
c) Dbania o dobre imię Klubu, a w szczególność przestrzegania etyki i etykiety żeglarskiej.

§ 14.

Członkostwo członka wspierającego ustaje w przypadku:
a) Dobrowolnego wystąpienia z Klubu zgłoszonego na piśmie.
b) Skreślenia na podstawie uchwały Zarządu wobec nie wywiązywania się z deklarowanych świadczeń i nie przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.
c) Wykluczenia prawomocną uchwałą Zarządu.
d) Śmierci członka lub likwidacji, upadłości, rozwiązania osoby prawnej.
e) Rozwiązania Klubu.

§ 15.

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która położyła szczególne zasługi na rzecz Klubu lub rozwoju żeglarstwa.

2. Członkostwo honorowe nadaje na wniosek Zarządu, za zgodą kandydata, Walne Zebranie Członków.

3. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich i innych należności określonych w regulaminach lub uchwałach.

4. Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu Klubu, może pozbawić członkostwa honorowego, jeżeli członek honorowy świadomie działa na szkodę Klubu,

5. Członkostwo honorowe ustaje w przypadku dobrowolnego i zgłoszonego na piśmie zrzeczenia się lub wystąpienia z Klubu.

§ 16.

1. Członkiem uczestnikiem może być osoba, która nie ukończyła 16 lat, wyrażająca gotowość uczestniczenia w realizacji celów Klubu, która zostaje przyjęta przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji za pisemną zgodą przedstawicieli ustawowych.

2. Członek uczestnik posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, lecz bez głosu stanowiącego na Walnym Zebraniu Członków i nie może wybierać i być wybierany do władz Klubu.

3. Członkostwo członka uczestnika ustaje w przypadku:
a) Dobrowolnego wystąpienia z Klubu zgłoszonego na piśmie,
b) Skreślenia przez Zarząd wskutek nie płacenia składek za dany rok w wysokości i terminie ustalonym przez Zarząd.
c) Wykluczenia prawomocną uchwałą Zarządu.
d) Śmierci członka.
e) Rozwiązania Klubu.

§ 17

1. Zarząd może skreślić członka Klubu, który nie uiścił składek za dany rok w wysokości i terminie ustalonym przez Zarząd. Zarząd zobowiązany jest najpóźniej do dnia 20 lutego następnego roku weryfikować terminowe opłacanie składek przez członka za rok poprzedni.

2. Zarząd Klubu może uchwałą wykluczyć członka z Klubu w przypadku:
a) Umyślnego naruszania postanowień Statutu, oraz wydanych na jego podstawie regulaminów i uchwał władz Klubu.
b) Działania przez członka na szkodę Klubu,
c) Nie brania udziału w działalności statutowej Klubu.

3. Od uchwały Zarządu członkowi skreślonemu lub wykluczonemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków. Pisemne odwołanie składa się w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu DO Zarządu Klubu.

ROZDZIAŁ IV
Wyróżnienia i kary.

§ 18

1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu mogą być przyznawane wyróżnienia i nagrody.

2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

§ 19

1. W razie naruszenia postanowień Statutu, regulaminów lub uchwał władz Klubu Zarządowi przysługuje, zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu, prawo wymierzania następujących kar:
a) Upomnienia.
b) Nagany.
c) Zawieszenia w prawach członka na okres od 1 miesiąca do 12 miesięcy.
d) Wykluczenia z grona członków Klubu.

2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się :do Walnego Zebrania Członków. Pisemne odwołanie składa się w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały o ukaraniu na ręce Sekretarza Zarządu.

3. Uchwała Walnego Zebrania Członków o ukaraniu członka Klubu jest ostateczna.

§ 20

1. W razie naruszenia przez członka Klubu postanowień regulaminów Komandor lub Wice-komandor może zobowiązać członka do wykonania dodatkowych godzin bosmańskich.

2. Zakres prac wykonywanych w ramach dodatkowych godzin bosmańskich określa uchwała Zarządu.

3. Od decyzji Komandora lub Wice-komandora o wymierzeniu dodatkowych godzin bosmańskich, członkowi przysługuje prawo odwołania się do Zarządu Klubu. Pisemne odwołanie składa się w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji do Zarządu Klubu.

4. Do czasu wykonania dodatkowych godzin bosmańskich wymierzonych na mocy ostatecznej decyzji (nie zaskarżonej w terminie decyzji Komandora lub Wice-komandora albo uchwały Zarządu wydanej po rozpoznaniu odwołania od decyzji Komandora lub Wice-komandora) członek Klubu nie może korzystać bezpłatnie z urządzeń, przyborów i sprzętu jakie posiada Klub.

ROZDZIAŁ V
Władze Klubu.

§ 21.

1. Władzami Klubu są:
a) Walne Zebranie Członków.
b) Zarząd.
c) Komisja Rewizyjna

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków w tym przedmiocie.

3. Członkowie władz pełnią swoje funkcje honorowo z wyjątkiem jednej osoby, która może pełnić funkcję etatową związaną z działalnością statutową Klubu.

Walne Zebranie Członków

§ 22.

1. Najwyższą władzą klubu jest Walne Zebranie Członków zwołane przez Zarząd.

2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 23.

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Klubu.
b) Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
c) Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i udzielenie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.
d) Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
e) Zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
f) Nadawanie członkostwa honorowego.
g) Uchwalanie zmian do Statutu Klubu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu się Klubu.
h) Rozpatrywanie odwołań członka od uchwały Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu członka Klubu z Klubu,
i) Rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu o ukaraniu członka Klubu,
j) Podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach wniesionych przez Zarząd lub członków Klubu.

2. Walne Zebranie Członków władne jest do podejmowania uchwały w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy osób upoważnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na ilość obecnych. Dla ważności uchwały wystarczająca jest zwykła większość głosów.

§ 24.

W Walnym Zebraniu Członków uczestniczyć mogą z głosem doradczym:
a) Członkowie wspierający i uczestnicy.
b) Osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 25.

1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd.

2. Zwyczajne Walne Zebrania Członków odbywają się:
a) sprawozdawcze - co roku po zakończeniu sezonu żeglarskiego, nie później niż do 30 marca roku następnego,
b) sprawozdawczo – wyborcze, co trzy lata, w terminie określonym jak dla zebrania sprawozdawczego.

3. Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd za osobnym zawiadomieniem dostarczonym listownie lub pocztą elektroniczną lub odebranym osobiście, co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Zebrania i zawierającym miejsce, godzinę otwarcia i porządek dzienny obrad.

§ 26.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd:
a) Na podstawie Uchwały Zarządu.
b) Na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej
c) Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków mających prawo głosowania na Walnym Zebraniu Członków,
d) Na żądanie organu nadzorującego.

§ 27.

Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu sześciu tygodni od daty otrzymania wniosku.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Zarząd

§ 28.

1. Zarząd składa się od 7-11 osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków.

2. Członkami Zarządu mogą być wyłącznie osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków, a w szczególności:
a) Reprezentowania Klubu na zewnątrz i działania w jego imieniu.
b) Nadzór nad wykonaniem uchwał Walnego Zebrania Członków.
c) Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z wytycznymi Walnego Zebrania Członków.
d) Przygotowanie planów, budżetów oraz sprawozdań z działalności Klubu.
e) Powoływanie komisji oraz nadzorowanie ich działalności.
f) Angażowanie i zwalnianie płatnych pracowników Klubu.
g) Podejmowanie uchwał.
h) Ustalanie wysokości wpisowego, składek członkowskich i innych należności na rzecz Klubu.
i) Powołanie prezydium Zarządu.
j) Rozpatrywanie odwołań od decyzji Komandora lub Wice-komandora w przedmiocie nałożenia dodatkowych godzin bosmańskich.

4. Zarząd Klubu konstytuuje się na posiedzeniu najpóźniej w ciągu 2 tygodni od daty wyboru Zarządu.

5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków w tym Komandora lub Wice-komandora lub członka Prezydium Zarządu.

6. W wypadku równowagi głosów rozstrzyga głos Komandora, a pod jego nieobecność Wice-komandora lub obecnego członka Prezydium Zarządu.

7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej jak raz w miesiącu.

8. Członek Zarządu jest odwoływany w trybie natychmiastowym w przypadku skazania go prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. O takiej sytuacji zainteresowany członek Zarządu jest obowiązany w terminie 14 dni od uprawomocnienie się wyroku sądowego poinformować Zarząd.

9. W przypadku gdy z powodu rezygnacji członka Zarządu, liczba członków Zarządu spada poniżej liczby minimalnej określonej w Statucie, Zarządowi przysługuje prawo dokooptowania do swojego grona nowych członków w liczbie nie przekraczającej pierwotnej 2/5 liczby członków Zarządu.

§ 29.

1. Prezydium Zarządu składa się z:
a) Komandora,
b) Wice-komandora,
c) Skarbnika,
d) Sekretarza.

2. Wybór Komandora dokonywany jest przez Zarząd spośród jego członków w wyborach tajnych.

3. Wybrany Komandor wskazuje spośród pozostałych członków Zarządu kandydatów na Wice-komandora, Skarbnika i Sekretarza. Zarząd przegłosowuje każdą kandydaturę z osobna.

4. Członek Zarządu może być odwołany z zajmowanej funkcji w Zarządzie, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków , działa niezgodnie z Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

5. Uchwałę odwołaniu z funkcji w Zarządzie podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności ,co najmniej połowy jej członków.

§ 30.

Zarząd Klubu kieruje działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków.

Komisja Rewizyjna

§ 31.

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu, odrębnym od Zarządu Klubu i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, w tym Przewodniczącego.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

5. Członkami Komisji Rewizyjnej mogą być wyłącznie osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swoją funkcję społecznie.

§ 32.

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) Przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności finansowej i statutowej.
b) Występowanie do Zarządu Klubu z wnioskiem wynikającym z ustaleń kontroli oraz żądanie wyjaśnień.
c) Udział z głosami doradczymi w posiedzeniu Zarządu.
d) Sporządzanie sprawozdania ze swojej działalności i przekładanie go na Walnym Zebraniu.
e) Przedkładanie Walnemu Zebraniu wniosku o absolutorium dla ustępującego Zarządu.

2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie.

§ 33.

1. Członek Komisji Rewizyjnej może być odwołany z zajmowanej funkcji w Komisji Rewizyjnej, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

2. Uchwałę o odwołaniu z zajmowanej funkcji członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy jej członków.

3. Członek Komisji Rewizyjny jest odwoływany w trybie natychmiastowym w przypadku skazania go prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. O takiej sytuacji zainteresowany członek Komisji Rewizyjnej jest obowiązany w terminie 14 dni od uprawomocnienie się wyroku sądowego poinformować Zarząd.

4. W przypadku gdy z powodu rezygnacji lub odwołania członka Komisji Rewizyjnej, liczba członków Komisji Rewizyjnej spada poniżej liczby minimalnej określonej w Statucie, Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo dokooptowania do swojego grona nowych członków w liczbie nie przekraczającej pierwotnej 2/5 liczby członków Komisji Rewizyjnej.

ROZDZIAŁ VI
Majątek i fundusze.

§ 34.

Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 35.

Na fundusze Klubu składają się:
a) Wpisowe i składki członkowskie
b) Wpływy z ruchomości i nieruchomości będących własnością bądź w użytkowaniu Klubu.
c) Dotacje, subwencje, darowizny.
d) Dochody z działalności statutowej,
e) Dochody z działalności gospodarczej,
f) Inne wpływy.

§ 36.

1. Klub gospodaruje majątkiem i funduszami oraz prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2. Za wydatki nie mające pokrycia w budżecie Klubu odpowiadają osobiście i solidarnie członkowie Zarządu Klubu, stosownie do podejmowanych działań.

3. Zabronione jest udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do członków Klubu, członków władz Klubu, pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

4. Zabronione jest przekazywanie majątku Klubu na rzecz członków Klubu, członków władz Klubu lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

5. Zabronione jest wykorzystywanie majątku Klubu na rzecz członków Klubu, członków władz Klubu lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu.

6. Zabroniony jest zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie władz Klubu lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 37

1. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw, podejmowanych zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagana jest uchwała Zarządu oraz podpisy dwóch osób spośród następujących: Komandora, Wicekomandora, Skarbnika .

2. Dla ważności pism i dokumentacji innych niż wymienione w ust. 1 wymagany jest podpis jednoosobowo Komandora lub Wice-komandora.

ROZDZIAŁ VII
Działalność gospodarcza.

§ 38

Dla realizacji statutowych celów Klub może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

§ 39

Cały dochód osiągany przez Klub przeznacza się na realizację zadań statutowych określonych w § 8 ust. 2.

ROZDZAŁ VIII
Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu.

§ 40

Zmiany Statutu mogą być dokonane w drodze Uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania.

§ 41.

1. Rozwiązanie Klubu następuje w przypadku podjęcia w tym przedmiocie uchwały przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ilości członków.

2. Uchwała o rozwiązaniu Klubu określa tryb likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek Klubu.

3. Uchwała o przeznaczeniu majątku Klubu wymaga zatwierdzenia przez organ rejestracyjny.

Logowanie

Sprawy klubowe

Szukaj

Kamera online

kamera online

znajdz nas na facebooku1

Newsletter